Człowiek_Widmo_1986

39 tekstów – auto­rem jest Człowiek_Wid­mo_1986.

Nie ocze­kuj­my, a dostąpimy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2016, 04:26

Twoim (moim) naj­większym wro­giem jest włas­ny lęk. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2016, 03:32

Sa­mo prag­nienie życia przyw­ra­ca siły do dal­szej drogi... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2016, 02:52

Zaw­sze jest po­pyt na podaż... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2016, 02:38

Nie zas­ta­nawiaj się nad dob­ry­mi rzeczami
szczególnie gdy sam je robisz

Gdyż pa­miętaj, że na­wet jeśli odpłacą ci złemi
to dob­ro według przysłowia zaw­sze wraca. 

myśl • 17 października 2016, 04:21

Ćwicz codzien­nie mięśnie, nie ważne w ja­kiej for­mie ale pa­miętaj, że...

Mięśnie przy­dają się do­piero gdy ak­tor­stwo zawodzi

Za to ak­tor­stwo przy­da Ci się w każdej chwili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2016, 14:40

Na wiel­kiej szachow­ni­cy życia, tak jak w sa­mej grze...

Król jest naj­bar­dziej zagrożony 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2016, 14:39

Nasze marze­nia i ocze­kiwa­nia mogłyby roz­nieść kos­mos gdy­by mogły się zmaterializować... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2016, 01:35

Al­ko­hol wróg i przy­jaciel człowieka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2016, 02:22

Je­den człowiek, na­wet naj­lep­szy ka­pitan i tre­ner nie są w sta­nie stworzyć naj­lep­szej drużyny na świecie... gdy cała drużyna mar­nie przędzie...


Tak sa­mo jak Da­wid nig­dy nie po­konałby Go­liata bez pew­ności siebie. 

myśl • 8 października 2016, 20:59

Człowiek_Widmo_1986

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Człowiek_Widmo_1986

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

8 listopada 2016, 15:29Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Niepojęte wszecho­gar­niam. Oczy­wis­te zos­ta­wiam [...]

5 listopada 2016, 18:04Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Niepojęte wszecho­gar­niam. Oczy­wis­te zos­ta­wiam [...]

5 listopada 2016, 17:17Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Niepojęte wszecho­gar­niam. Oczy­wis­te zos­ta­wiam [...]

5 listopada 2016, 05:40Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Jezioro

5 listopada 2016, 02:04Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Niepojęte wszecho­gar­niam. Oczy­wis­te zos­ta­wiam [...]

26 października 2016, 04:40Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Nie ocze­kuj­my, a dostąpi­my...  

25 października 2016, 14:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ocze­kuj­my, a dostąpi­my...  

20 października 2016, 01:48Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Samo prag­nienie życia przyw­ra­ca [...]

20 października 2016, 01:32Cris sko­men­to­wał tek­st Samo prag­nienie życia przyw­ra­ca [...]